Skip to main content

European Union Support Funds / Fundusze Wsparcia Unii Europejskie

profile image

Project description / Opis projektu

ALEF-BET Group sp.z o.o. implements a project co-financed from European Funds "Alef-Bet - Interactive online platform for learning Asian languages" Agreement No.UDA-POPW.01.01.02-26-0027/17-00.

ALEF-BET Group sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Alef-Bet – Interaktywna platforma online do nauki języków azjatyckich” Umowa nr UDA-POPW.01.01.02-26-0027/17-00.

Project main goal

The aim of the project is to generate access to language learning by creating a platform for personalized teaching of selected Asian languages based on a mechanism that determines an individual learning path for everyone.

Celem projektu jest generowanie dostępu do nauki języka poprzez  stworzenie platformy do spersonalizowanego nauczania wybranych języków azjatyckich opartej o mechanizm który wyznacza indywidualną ścieżkę nauki dla każdego.

Planned effects

The platform will contribute to the dissemination of pro-educational initiatives in society.

Platforma przyczyni się do rozpowszechniania inicjatyw pro-edukacyjnych w społeczeństwie.

Project value and the EFRR contribution / Wartość projektu i wartość dofinansowania z EFRR.

The total value of the project is 935 700,00 PLN. The value of co-financing in the amount not exceeding 795 345,00 PLN and not exceeding 85% of the amount of eligible expenses incurred in the framework of aid for start-ups.

Całkowita wartość projektu wynosi 935 700,00 zł. Wartość dofinansowania w wysokości nie większej niż 795 345,00 zł i nieprzekraczającej 85% kwoty poniesionych wydatków kwalifikowalnych w ramach pomocy dla przedsiębiorstw rozpoczynajacych działalność.